Privacy verklaring

Beautique Salon, gevestigd aan Mispellaan 14 7881RS Emmer-Compascuum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.beautiquesalon.nl

Michelle Thole

Mispellaan 14

7881RS Emmer-Compascuum

Telefoonnummer: 0646107553

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautiquesalon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Beautique Salon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Beautique Salon analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beautique Salon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautique Salon) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beautique Salon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beautique Salon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beautique Salon gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Beautique Salon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beautique Salon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beautiquesalon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beautique Salon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautique Salon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beautiquesalon.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautique salon verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Beautique Salon, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautique Salon verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om u persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Beautique Salon, Mispellaan 14 7881RS Emmercompascuum, 0646107553, KvK nummer: 70645701
De salon is bereikbaar via info@beautiquesalon.nl of 0646107553

2. Welke gegevens verwerkt Beautique Salon en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens, eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor- en na foto’s

2.2 Beautique Salon verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) u naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annuleringen daarvan,
b) u naam adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beautique Salon;
c) u gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandelingen te monitoren.
Voor- en na foto’s van huid, nagels, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u

E-mail berichtgeving
Beautique Salon gebruikt u naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Beautique Salon. Afmelding van deze mailings is ten alle tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen
Beautique Salon bewerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van u persoonsgegevens heeft Beautique Salon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beautique Salon gebruik van diensten van derden
zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomt.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klanten
5.1 Via de eigenaresse van Beautique Salon kunt u een verzoek indienen om u persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beautique Salon zal u verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Beautique Salon je persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Beautique Salon via info@beautiquesalon.nl of 0646107553

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.